Stamtavla Jubilée

SE VCH
Lancelot von Charlottenhof
DK UCH, INT UCH, KBH V-04-06, NO UCH, SE U(g)CH
Örnbergets Houdini
DK U(v)CH, FI U(v)CH, NO U(v)CH, SE U(v)CH
Örnbergets Shannon
INT U(v)CH, JWW-98, SE U(v)CH, SE V-99
Örnbergets Virpi
DE CH, VDH CH
Belinda Von Charlottenhof
Valentino Vom Rainerschlössl
DE CH
Pippi Von Charlottenhof
SE U(v)CH, FI U(v)CH, C.I.B.
Örnbergets Zoraya
SE U(v)CH
Örnbergets Rookie
JWW-03, TyJCh-03, LJS-03, FIN V-05, SE U(v)CH, FI U(v)CH, INT U(v)CH
Vincento vom Felsenhügel
SE U(g)CH, FI U(g)CH, DK U(g)CH, INT U(g)CH, NORD U(g)CH, NORD V-00-01-06, NO V-07, SE V-08, FI V-08, WVS-09, WVW-09
Örnbergets Daniela
SE U(v)CH
Äng-Tibbens Dolly
SE U(V)CH
Fagermons Isidor
SE U(v)CH, FI U(v)CH, NORD VV-11
Örnbergets Jelena